Cookie Policy

Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu Clipsterup przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku

(Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 13 RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (dalej jako GFP), ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000234045, NIP: 5832907440, REGON 220049622; tel. 58 731 65 00, e-mail: gfp@gfp.com.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można pod numerem telefonu 58 731 65 81 lub adresem e-mail: iod@inkubatorstarter.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji Projektu Clipsterup celem sporządzenia sprawozdania z realizacji Projektu, a także w celach promocyjnych Projektu.
 4. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – „RODO” tj. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Uczestnika Projektu zgody, bez której udział w Projekcie byłby niemożliwy.
 5. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom:  partnerom Projektu tj. Spółce Alfabeat Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, podwykonawcom usług szkoleniowych, podmiotom obsługującym Administratora w zakresie księgowości i rozliczeń finansowych, operatorom pocztowym, hostingodawcom.
 6. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, iż Państwa dane będą przekazywane do państw trzecich przez wzgląd na użycie usług Google.LLC.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Projektu oraz okres niezbędny do dokonania rozliczeń finansowych Projektu – maksymalnie przez 6 lat.
 8. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 9. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 10. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją niepodania danych lub cofnięcia wyrażonej zgody, żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora będzie wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie i uniemożliwi Administratorowi osiągnięcie celu tj. prawidłowej realizacji Projektu.
 11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu celem  podejmowania indywidualnych decyzji dotyczących Pani/ Pana, w tym celem profilowania.